NoNoobs 2011/12/13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021/2022 Zaloguj Załóż nowe konto
Przypomnij hasło
Facebook Linked In
prevnext
etcee etceesenetic etceekralova etceeraluca etceeskorupska prele

Regulamin pobierania Publikacji

 

I          Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Publikacji, których wydawcą jest firma NoNoobs.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 16/36, 01-581 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000394996 o kapitale zakładowym 1 225 000,00zł, NIP 1132845261.
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Wydawca: NoNoobs.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 16/36, 01-581 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000394996 o kapitale zakładowym 1 225 000,00zł, NIP 1132845261.

Publikacja: Materiał redakcyjny Wydawcy bądź Partnera oraz materiały z wydarzeń zapisane w formie elektronicznego dokumentu.

Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi reklamowe zgodnie cennikiem.

Pobierający: osoba fizyczna lub prawna, która pobiera na swój nośnik elektroniczny Publikację Wydawcy

II        Pobieranie

 1. Publikacje Wydawcy dostępne są bezpłatnie za wypełnieniem formularza rejestracyjnego
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Wydawcą zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Pobierający zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Pobierającego.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Pobierających i publikowania ich nazw firm w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Wydawcą w ramach konkretnej Publikacji oraz na przesłanie Pobierającemu środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Wydawcy o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres bok@NoNoobs.pl, niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 7. Wydawca wspiera nawiązywanie relacji biznesowych pomiędzy odbiorcami swoich projektów

V       Ochrona danych osobowych

 1. Za zgodą Pobierającego zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Wydawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących z Wydawcą w ramach konkretnej Publikacji
 2. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 3. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Wydawcy, w czasie zbierania danych osobowych i dokonywania transakcji zakupu, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

VI     Odpowiedzialność Pobierających

 1. Pobierający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Wszyscy Pobierający Publikację są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego konta użytkownika. Użytkownicy zobowiązani są do przechowywania hasła do konta w sposób bezpieczny i nie udostępniania go osobom trzecim.
 3. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania z komputera prywatnego w domu użytkownika, użytkownicy powinni wylogowywać się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych.
 4. Pobierający mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Usunięcie konta użytkownika z serwisu wymaga bezpośredniego kontaktu z Wydawcą i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: bok@NoNoobs.pl.

VIII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Akceptacja Regulaminu Pobierania Publikacji stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów firmy NoNoobs.pl
 3. Po ogłoszeniu przez Wydawcę zmian w Regulaminie każdy Pobierający, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Pobierający powinien pisemnie powiadomić Wydawcę o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres bok@NoNoobs.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Wydawcy najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Wydawca nie otrzyma oświadczenia Pobierającego o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Pobierający zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.10.2012.